صفحه نخست  »  مدیریت  »  کتاب  » 
0  |  0

معرفی کتاب؛ کارآفرینی درون سازمانی

معرفی کتاب؛ کارآفرینی درون سازمانی

کتاب «کارآفرینی درون سازمانی»، نوشته‌ی «زهرا ارغند، اکبر آقائی رشنودی، عفت رحمتی»، توسط انتشارات «آفتاب گیتی» در «104» صفحه روانه بازار نشر شده است.

کتاب کارآفرینی درون سازمانی نوشته‌ی زهرا ارغند، با توجه به اهمیت کارآفرینی در ایران به بررسی تاریخچه، انواع مدل‌ها، ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان و سایر مباحث و ابعاد کلیدی این حوزه پرداخته است.

در دوران حاضر که عصر دانایی، خلاقیت و تلفیق اندیشه‌ها و ابتکارات است، توجه به کارآفرینی در توسعه و پیشرفت کشور، بسیار اهمیت دارد و محققین ادبیات گسترده‌ای را در این خصوص گردآورده‌اند. از آنجا که مطالعه‌ی کارآفرینی هنوز در مرحله‌ی طفولیت به سر می‌برد، لذا با این وضعیت کار در این زمینه‌ی علمی ادامه خواهد داشت.

ﻛﺎرآﻓﺮینی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، ﻧﻮآوری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ها و اﻗﺪام ﻣﺨﺎﻃﺮه‌آﻣﻴﺰ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارزش. در تعریف دیگری، ﻛﺎرآﻓﺮینی را ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﭼﻴﺰی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ارزش، ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص زﻣﺎن و ﺗﻼش ﻻزم و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻳﺴﻚﻫﺎی ﻣﺎلی، روانی، اﺟﺘﻤﺎعی و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮدی و اﺳﺘﻘﻼل مالی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده‌اﻧﺪ.

ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻫﺪافی ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎرآﻓﺮینی دارﻧﺪ، می‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ مختلفی از ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن اﺳﺖ:

1_ ﻛﺎرآﻓﺮینی ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ.
2_ ﻛﺎرآﻓﺮینی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎعی.
3_ ﻛﺎرآﻓﺮینی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد، در ﻧﻮع آﺧﺮ ﻛﺎرآﻓﺮینی از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر رسمی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم می‌ﺷﻮد. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرآﻓﺮینی ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

در بخشی از کتاب کارآفرینی درون سازمانی می‌خوانیم:

برای تبدیل شدن به یک کارآفرین سازمانی، فرد می‌بایست ریسک فعالیتی که برای او ارزش دارد را بپذیرد و در این راه از هزینه‌های مادی و معنوی نظیر کاهش 20 درصد حقوق نهراسد. پاداش‌هایی ناشی از موفقیت در یک پروژه کارآفرینانه باید بین شرکت و کارآفرین به روش عادلانه‌ای تسهیم شود و به همین منظور باید کمیته مورد اعتمادی برای خرید و ارزیابی پروژه پایان یافته تشکیل شود. کارآفرین سازمانی می‌بایست فرصت کافی برای خلق سرمایه (در درون سازمان)، داشته باشد. کارآفرین سازمانی موفق علاوه بر پاداش‌های نقدی، کنترل کامل مقدار معینی از بودجه تحقیق و توسعه را به دست می‌آورد و دستان او در سرمایه‌گذاری منابعی که به نیابت از شرکت در اختیار او قرار داده است، آزاد است. شرکت باید به کارکنان اجازه کارآفرین شدن را بدهد. کارآفرینان سازمانی موفق نمی‌بایست توسط انضباط درونی شرکت، محدود شوند. کارآفرینی که سرمایه ندارد، برای شروع یک کسب و کار جدید می‌بایست به دنبال سرمایه‌گذاران ریسکی در درون سازمان باشد. سرمایه‌گذاران ریسکی افرادی هستند که بر روی پروژه‌های جدید و نوآورانه کارکنان کارآفرین سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر کالا یا خدمت جدیدی توسط کارآفرین سازمانی ارائه گردید، ‌آن محصول نمی‌بایست به صورت کاسب کارانه و سودجویانه‌ای به سایر قسمت‌های شرکت تحویل یا فروخته شود. کسب و کار جدید می‌تواند مقدمات یک بخش جدید در درون یا حتی به عنوان یک شرکت جدید که مالکیت آن به عهده شرکت مادر خواهدبود، سازماندهی شود. ممکن است انرژی‌های بی‌حد کارکنان کارآفرین موجب بروز مشکلاتی برای مدیریت مرکزی گردد اما آن‌ها باید بدانند که مزایای کارآفرینان سازمانی بیشتر از مضار آن است و مدیران می‌توانند درک کنند که خوشامدگویی به چالش‌ها شروع شده است.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول: کارآفرینی سازمانی
تاریخچه کارفرینی
تعریف کارآفرینی
جدول مراحل تکامل نظریه‌ی کارآفرینی و واژه کارآفرین
سیر تاریخی کارآفرینی
سازمان
سازمان کارآفرین
کار آفرینی سازمانی
انواع کارآفرینی
کارآفرینی فردی
کارآفرینی سازمانی
اجزای فرایند کارآفرینی
فرایند کارآفرینی
جدول ویژگی‌های کارآفرینان
فصل دوم: استراتژی‌های گرایش کارآفرینانه
مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو
مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن
مدل کارآفرینی سازمانی ایکولز و نک
ابعاد کارآفرینی سازمانی تامپسون
مدل کارآفرینی سازمانی" آیرلند و همکاران"
مدل کارآفرینی سازمانی" گوسن، دی کانینگ واسمیت" (2002)
مدل کارآفرینی سازمانی و ایجاد ثروت
مدل دو بعدی" زهرا شاکر"
مدل اقتضایی کارآفرینی سازمانی" دیورینگ"
مدل کارآفرینی سازمانی "سید محمد مقیمی"
دیدگاه‌های مختلف نسبت به کارآفرینی و کارآفرین
دیدگاه روانشناختی
دیدگاه اقتصادی
مکاتب کارآفرینی
دیدگاه کلان
مکتب فکری محیطی
مکتب فکر مالی/ سرمایه‌ای
مکتب فکری جایگزینی
دیدگاه خرد
مکتب خصائص کارآفرینانه
مکتب فکری فرصت خطرپذیری
مکتب فکری تدوین استراتژیک
ویژگی خصوصیات کارآفرینان
ویژگی‌های کارآفرینان از دیدگاه چندارکشیو پاراداشی
ویژ‌گی‌های کارآفرینان از دیدگاه جامعه‌شناختی
ویژگی‌های کارآفرینان از دیدگاه روان‌شناختی
ویژگی‌ها کارآفرینان از دیدگاه جمعیت‌شناختی
جایگاه و اهمیت نگرش‌های کارآفرینانه
ابعاد نگرش‌های کارآفرینانه
منافع کارآفرینی در جامعه
افزایش رشد و توسعه اقتصادی
فصل سوم: ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان
تشخیص فرصت کارآفرینانه
یادگیری سازمانی در تشخیص فرصت کارآفرینانه
پرورش کارآفرینان سازمانی
فصل چهارم: ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی
ابعاد و مؤلفه‌های فرصت کارآفرینانه
جستجوی رقابتی فرصت
پویش رقابتی فرصت
خلق راه حل‌های نوآورانه

با عضویت در بیزنگار می توانید به بیش از 500 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان

درباره مدیراینفو

مدیراینفو ارائه دهنده تازه‌ترین اخبار و رویدادها، مطالب مفید، کاریکاتور، اینفوگراف و ویدیوهای کاربردی در حوزه کارآفرینی است؛ با عضویت در مدیراینفو می‌توانید به بیش از ۵۰۰ مقاله و ویدیوی آموزشی در حوزه‌های مختلف و به صورت طبقه بندی شده و رایگان دسترسی داشته باشید. (برای عضویت کلیک کنید)

ارتباط با ما

 تهران، ولنجک، ساختمان واحدهای فناور دانشگاه شهید بهشتی، طبقه منفی 2، واحد 216

 +98-21-22411360
 info [at] modirinfo.com